Illinois Sunset
PSEI Logo

The Presbytery
of Southeastern Illinois

Sorento Presbyterian Church

109 W. Taylor Street
Sorento, IL 62086

Mailing Address
Sorento Presbyterian Church
c/o Vicki Blunt
9243 Bentlage Road
Sorento, IL 62086

Appointed Moderator of Session
John Phillips

Clerk of Session
Vicki Blunt

Ruling Elder Commissioner to Presbytery
Vicki Blunt

church
Established 1828